Klarhet i strategiprocesser och implementering

70% av alla nya strategier misslyckas med att nå sina mål. Det beror primärt på att strategiprocesserna lever i en egen ”bubbla” – och på att man inte tar tillräcklig hänsyn till i vilken företagskultur som strategin ska implementeras i. ”Culture eats strategy for breakfast” som man säger*.

Vi hjälper dig att utforma processer som utmynnar i strategier som är tydliga med vart man ska och som väcker engagemang hos dem som ska implementera. Vi hjälper dig dessutom att noga tänka igenom vad som krävs för att lyckas med implementeringen och lägga en plan för detta.

Affärsplaneringsprocesser kopplat till strategin

En annan vanlig orsak till att strategier inte blir implementerade är att affärsplaneringen fortgår som vanligt – utan koppling till bolagets strategi.

Vi hjälper dig att utforma affärsplaneringsprocesser som säkerställer att strategierna blir en integrerad del av den årliga affärsplaneringsprocessen och löpande uppföljningar (business review).

Strategi inom sektorn Välfärdstjänster

Vi kan också hjälpa dig med att utveckla specifika strategier inom hälso- och sjukvård, omsorg, sociala tjänster och utbildning, eftersom vi har omfattande erfarenhet från dessa branscher.

Framgångsrikt företagsförvärv

En stor majoritet** av alla förvärv och sammanslagningar misslyckas med att genera de värden man tänkt sig. En av de starkast bidragande orsakerna är bristande förmåga att få människor och kulturer att samverka mot ett gemensamt nytt mål.

Vi har omfattande erfarenhet från att genomföra företagsförvärv och kan hjälpa er att planera analysarbetet, leda due diligenceprocessen och bistå i förhandlingar så att förvärvet är noga genomlyst och förutsättningarna de rätta för ett lyckat övertagande.

Framgångsrika integrationsprocesser

När ett förvärv är gjort har resan bara börjat och integrationsprocesserna misslyckas mycket oftare än de lyckas. De stöter på alla sorters motstånd: rädsla, ”not invented here”, ointresse, bristande information och maktstrider mellan företagens kulturbärare mm mm.

Vi designar och leder integrationsprocesser för att skapa en smidig övergång till den nya organisationen. Vi analyserar de potentiella fallgroparna och arbetar tillsammans fram syftet, kulturen, engagemanget och aktiviteterna som gör förvärvet till en framgångsrik investering.

*Peter Drucker tillskrivs uttalandet men det är Mark Field, VD Ford Americas från 2006 och framåt, som gjort det berömt.

** Michael Porter ”From Competitive Advantage to Corporate Strategy”, Harvard Business Review, May/June 1987, senare även bekräftat bade av Boston Consulting Group 2007 och McKinsey ”How to win an M&A” 2019.